• Záverečná správa

 • Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

  § 2. ods. 1 a

  Údaje o škole

  Názov školySpojená škola de La Salle, Čachtická 14, Bratislava
  Adresa školyČachtická 14, 831 06 Bratislava
  Telefón02/44881705
  E-mailsekretariat@lasalle.sk
  WWW stránkahttps://www.lasalle.sk

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
  RiaditeľkaMgr. Mariana Jurašková02/44881705 riaditel@lasalle.skod 01.08.2021
  RiaditeľMgr. Jacek Chaciński02/44881705 riaditel@lasalle.skdo 31.07.2021
  ZRŠMgr. Mariana Jurašková02/44881705 juraskova@lasalle.sk 
  ZRŠPaedDr.. Eva Baračková02/44881705 barackova@lasalle.sk 
  ZRŠMgr. Martin Forisch02/44881705 forisch@lasalle.sk 

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontakt
  predsedaMgr. Zuzana Krásnakrasna@lasalle.sk
  pedagogickí zamestnanciMgr. Zuzana Buntovábuntova@lasalle.sk
     
     
  ostatní zamestnanciIveta Zsoldosovázsoldosova@lasalle.sk
     
  zástupcovia rodičovIng. Martin Miškolcimiskolci.martin@gmail.com
   Ing. Michaela Hauptvogelmichaela.hauptvogel@gmail.com
   Ing. Martin Babíkmbabik@tmcservisk.sk
   Mgr. Jana Ferencováferencova@mfl.sk
     
  zástupca zriaďovateľaPaedDr. Mária Hodžováhodzova@lasalle.sk
   Mgr. Maciej Dziambordziambor@lasalle.sk
   Ing. Martin Pondušapondusa@mpspol.sk
   Mgr. Ľubica Ivančíkováivancikova@lasalle.sk

  § 2. ods. 1 b

  Údaje o zriaďovateľovi

  NázovInštitút školských bratov
  SídloKovácsová 53/469, 85110 Bratislava
  Telefón02/62859405
  E-mailskolskibratia@lasalle.sk

  § 2. ods. 1 c

  Činnosť rady školy a poradných orgánov školy

  V školskom roku 2020/2021 sa uskutočnilo zasadnutie Rady školy trikrát. Na októbrovom zasadnutí sa prerokovala záverečná správa za školský rok 2019/2020, na aprílovom zasadnutí plán práce RŠ, správa o hospodárení subjektu SŠ za rok 2020, bolo vyhlásené výberové konanie a na júnovom zasadnutí boli členovia oboznámení s výsledkami maturitných skúšok, prijímacieho konania do 1.ročníkov, s návrhom na počty prijímaných žiakov v šk. roku 2022/2023 a uskutočnilo sa výberové konanie na riaditeľa našej školy.

  Na Rade školy sa riešili aj otázky týkajúce sa plánovaných aktivít organizovaných školou a otázky týkajúce sa napr. skvalitňovania vybavenia školy.

  Poradné orgány školy

  Pedagogická rada zasadala v školskom roku 2020/2021 celkom 5 krát. Programom na zasadnutiach pedagogickej rady boli: oboznamovanie sa s legislatívou, prerokovanie Školského poriadku, plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, návrhy aktivít školy a ich organizačné zabezpečenie, výchovno-vzdelávacie výsledky za jednotlivé klasifikačné obdobia, spolupráca s inštitúciami participujúcimi na výchove a vzdelávaní, závery z vnútro školskej kontroly.

  Predmetové komisie a metodické združenie zasadali v školskom roku 2020/2021 4x prezenčnou aj dištančnou formou. Postupovalo sa podľa plánov jednotlivých MZ a PK. Činnosť MZ a PK bola zameraná na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho obsahu, výmenu poznatkov a skúseností, analýzy výchovno-vzdelávacích výsledkov a spoluprácu s rodičmi.

  MZ a PK sa stretávali s vedením školy podľa vopred vypracovaného ročného harmonogramu stretnutí online formou alebo prezenčne.

  V školskom roku 2020/2021 pracovali na Spojenej škole de La Salle tieto metodické združenia a predmetové komisie, v zastúpení nasledovných predmetov a ich vedúcich:

  Spoločensko-vedné predmety (slovenský jazyk a literatúra, dejepis, občianska výchova, geografia): Mgr. Krásna Zuzana

  Výchovné predmety (telesná výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, technická výchova, katolícke náboženstvo): Mgr. Fietko Grzegorz

  Prírodovedné predmety (matematika, fyzika, informatika, chémia, biológia, technika, svet práce): PaedDr. Hodžová Mária

  Cudzie jazyky (anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk): Mgr. Rompfová Ľubica

  Metodické združenie (slovenský jazyk a literatúra, matematika, prvouka, vlastiveda, prírodoveda, anglický jazyk, telesná výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, pracovné vyučovanie): Mgr. Ivančíková Ľubica

  Pastoračná komisia: Mgr. Jurašková Mariana

  Školský podporný tím pôsobí na našej škole v súlade s § 130 školského zákona a § 21 a 24n. zákona 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch od školského roku 2020/2021. Tvorí ho školská psychologička, ktorá je zároveň kariérnou poradkyňou, špeciálna pedagogička, sociálna pedagogička, ktorá je zároveň aj koordinátorkou prevencie a asistenti učiteľa. Tím spolupracuje s vedením školy, s učiteľmi, vychovávateľmi, rodičmi a žiakmi, ako aj s členmi Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), Vajnorská 98/D, Bratislava 3 a s ďalšími externými subjektmi. Členovia školského podporného tímu poskytujú nasledujúce služby žiakom, rodičom a učiteľom: intervencie a reflexie so žiakom/žiakmi, učiteľmi, rodičmi po konflikte alebo ťaživej situácii, mediácia a podpora spolupráce rodiča a učiteľa, kariérne poradenstvo žiakom a rodičom, preventívne programy v triedach, depistáže, hospitácie v triedach, besedy, diskusie a vzdelávania, účasť na rodičovských združeniach.

  § 2. ods. 1 d

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 516

  Počet tried: 25

  Podrobnejšie informácie:

  Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried43343222124
  počet žiakov685962907550504025519
  z toho ŠVVP12234397435
  z toho v ŠKD47402632     145

  § 2. ods. 1 e

  Zamestnanci

  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
  TPP401037,318,61
  DPP20117,281
  Znížený úväzok1246,591,61
  ZPS332,552
  Na dohodu11  

  § 2. ods. 1 f

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov04141
  vychovávateľov077
  asistentov učiteľa044
      
  spolu05252

  Predmety vyučované nekvalifikovane

  TriedaPredmetPočet hodín týždenne
  5.ATHD1
  5.BTHD1
  5.BVYV2
  6.ATHD1
  6.BTHD1
  7.AANJ3
  7.AVYV2
  8.ATHD1
  9.ATHD1
  8.ATSV2
  Pr.TSV2
  Sk.TSV2
  Te.TSV2
  Ka.TSV2
  Sx.TSV2
  Sp.TSV2
  Ok.TSV2

  § 2. ods. 1 g

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
  Kľúč od pevnosti4    
  Čarovný les     
  Otec nablízku/literárna časť32    
  Otec nablízku/výtvarná časť168    
  Geografická olympiáda kat. E147.,11.,14.   
  Geografická olympiáda kat. F195.,6.,7.   
  Geografická olympiáda kat. G126.,7.,11.   
  Dejepisná olympiáda kat. C96.,9.   
  Dejepisná olympiáda kat. D108.   
  Dejepisná olympiáda kat. E64.   
  Dejepisná olympiáda kat. F122.   
  Slovenský jazyk a literatúra kat. B91., 2., 3.   
  Slovenský jazyk a literatúra kat. A91., 2., 3.   
  Najkrajší list1   4.
  Olympiáda z francúzskeho jazyka2 bez umiestnenia  
  Matematická olypiáda15    
  Pytagoriáda1403.   
  IQ olympiáda1    
  Chemická olympiáda7 1.  
  Biologická olympiáda32x1.2x1.  
  Fyzikálny korešpondenčný seminár1    
  Maks10    
  Klokan23    
  Maxík38    
  iBobor32    
  Olympiáda ľudských práv1    

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  Kultúrno-spoločenské aktivity školy

  V prvom polroku školského roka 2020/2021

  Na 1. stupni ZŠ boli naši prváci pasovaní za žiakov našej školy.

  Dňa 7. a 8.5. sa konal v našej škole zápis do 1. ročníka.

  Dňa 28.6. sa triedy 2.A,B,C,3.B a 4.A,B zúčastnili regionálnej výstavy starých hračiek a školských potrieb v Rači.

  Naša škola sa počas celého školského roka zapájala do rôznych charitatívnych akcií a zbierok ako sú adventná zbierka a ďalšie.

  Naša škola sa každoročne zapája do medzinárodného projektov - „Medzinárodné lasalliánske dni mieru“ a „Milión detí sa modlí ruženec“ (18.10.)

  Pastoračná komisia v tomto školskom roku iniciovala udeľovanie pochvál žiakom a študentom našej školy.

  Duchovná obnova pre pracovníkov školy sa konala štyrikrát v školskom roku. Triedne sväté omše sa konali každý štvrtok pre ZŠ a každý pondelok pre GŠB.

  Sviatosť zmierenia pre žiakov sa konala v prvý piatok každý mesiac. Z dôvodu mimoriadnej situácie od októbra 2020 sa niektoré triedy nestihli zúčastniť triednych duchovných obnov. V pláne je presunutie týchto duchovných obnov do ďalšieho školského roka.

  Žiaci VII.A triedy zrealizovali finančnú zbierku na podporu projektov" Adopcia na diaľku" pre žiačku Mercedi Tosna z Haiti a "Vzdelávanie Pigmejov v Kamerune".


  Zápis do I.ročníka ZŠ

  Škola počas mimoriadnej situácie zabezpečila zápis do prvého ročníka ZŠ elektronicky v stanovenom termíne a následne s postupným uvoľňovaním opatrení aj prezenčne dňa 29. a 30. 5.2020.

  Na základe elektronického prihlásenia prišli rodičia (aj s dieťaťom)  na zápis v stanovenom čase. Dieťa si prinieslo vlastné farbičky. Po príchode do školy si ho prevzala p. učiteľka. Rodičia absolvovali krátky  pohovor. Zápis prebehol  v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

  ·         Pri ceste do školy sa žiaci a rodičia riadili  aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.

  ·         Žiaka v budove školy sprevádzal vždy len jeden zákonný zástupca.

  ·         Stanovením presného času sme minimalizovali zhromažďovanie osôb pred základnou školou.

  ·         Zabezpečili sme  dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, a to dezinfekčným prostriedkom vhodne umiestneným.

  ·          Žiaci aj rodičia  mal rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy

  § 2. ods. 1 h

  Projekty

  SŠ de La Salle je dlhodobo zapojená do viacerých projektov.

  LAACCE - medzinárodné vzdelávanie v rámci provincie

  ASSEDIL - projekt pre vedúcich pracovníkov sa v tomto roku z dôvodov pandémie nekonal

  Modrá škola - voda pre budúcnosť je dlhodobý vzdelávací program Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.Hlavným cieľom je systematické budovanie pozitívneho vzťahu mladých ľudí k pitnej vode ako produktu, ktorý má svoju hodnotu rovnako ako každý iný produkt potrebný pre život človeka.

  Zdravá škola - je projekt na podporu zdravia a výchovy k zdravému spôsobu života. Hlavným cieľom projektu je vytváranie podmienok na zastavenie zhoršujúceho sa zdravotného stavu detí. Preto jednotlivé úlohy sú zamerané na odstránenie negatívnych faktorov pôsobiacich na zdravý vývin detí a na podporu ich zdravého prostredia, v ktorom žijú.

  Školské mlieko - tento projekt vyzýva deti, aby konzumovali mliečne výrobky a prijímali vyváženú stravu. Zároveň zohráva vzdelávaciu úlohu podporovaním rozvoja správnych stravovacích a výživových návykov, ktoré vydržia po celý život.

  Školské ovocie - je pravidelné zabezbečovanie dodávok ovocia a zeleniny alebo vybraných výrobkov z ovocia a zeleniny do škôl. Cieľom je zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského a školského veku, zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom školskom veku, znížiť výskyt nadhmotnosti a obezity u detí, podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny.

  DofE - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

  •program je súčasťou celosvetovej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu založenej v roku 1956 (na Slovensku od roku 2007)

  •rozvoj mladých ľudí v 4 oblastiach (rozvoj talentu, dobrovoľníctvo, šport a dobrodružná expedícia)

  DofE 2020/ 2021: do programu sa zapojilo 21 študentov, na bronzovú úroveň 8 študentov; na striebornú úroveň sa prihlásilo 13 študentov

  Traja študenti z triedy Sexta sa zapojili do projektu "International Essay Contest for Young People - The Goi Peace Foundation"

  Projekt Adopcia na diaľku - podpora žiačky Mercredi Tosna z Haiti

  Projekt Lasallian Christmas Message - spolupráca školy s lasalliánskymi školami vo svete na tému "Vianočný odkaz"

  V školskom roku 2020/2021 sme začali projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. v rámci ktorého na našej škole pracujú štyria asistenti učiteľa, školský psychológ a sociálny pedagóg.

  § 2. ods. 1 i

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 03.05.,10.05. a 20.05.2021

  Druh inšpekcie: Tematická - Kontrola zabezpečenia, priebehu a výsledkov prijímacieho konania na gymnáziu

  Výsledok inšpekčnej činnosti: Prijímacie konanie sa uskutočnilo v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi školy. Úroveň obťažnosti zadaných úloh v 4 -ročnom vzdelávacom programe zo SJL aj z MAT bola nízka. Úroveň obťažnosti zadaných úloh v 8- ročnom vzdelávacom programe zo SJL bola vysoká a z MAT nízka.

  § 2. ods. 1 j

  Materiálno-technické podmienky

  Budova na Detvianskej ulici má 9 tried, učebňu PC (počítač pre každého žiaka v triede, prípadne pre prácu vo dvojiciach), počítač a dataprojektor v každej triede, samostatne odborne audio-video vybavenú učebňu jazykov. Na škole je tiež niekoľko prenosných zariadení schopných preinštalovať bielu tabuľu na interaktívnu. V budove na Čachtickej ulici má škola 7 kmeňových tried II. stupňa ZŠ a 9 kmeňových tried gymnázia. Každá miestnosť je vybavená dataprojektorom a audio systémom. Ďalej sa na výučbu INF a CJ využívajú dve multimediálne učebne a dve jazykové učebňe. Na výučbu prírodovedných predmetov sa využíva laboratórium. Škola má k dispozícii aj kaplnku a študovňu. Kaplnka sa využíva na triedne sväté omše a duchovné obnovy. Študovňa na mimovyučovacie aktivity a krúžkovú činnosť. Pre žiakov celej školy sú v tejto budove k dispozícií dve telocvične. V obidvoch budovách sú učiteľom k dispozícií celkovo 4 kopírovacie stroje. Každý učiteľ má svoj pridelený notebook. WiFi aj pevné pripojenie k sieti je k dispozícii vo všetkých učebniach v obidvoch budovách.

  Počas mimoriadnej situácie škola zabezpečila potrebnú výpočtovú techniku pre dištančné vzdelávanie približne piatim žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

  Všetci vyučujúci mali počas mimoriadnej situácie k dispozícii pracovný notebook na realizáciu dištančného vzdelávania.

  V školskom roku 2020/2021 sme obnovili počítačový park, nakúpili sa nové notebooky pre učiteľov a obnovilo sa počítačové vybavenie (sytém Raspberry) v jednej počítačovej učebni v budove na Detvianskej ulici a v jednej počítačovej miestnosti v budove na Čachtickej ulici.

  § 2. ods. 1 k

  Úspechy a nedostatky

  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: naša škola dosiahla veľmi dobré výsledky v celoslovenských predmetových olympiádach a to najmä v francúzskom jazyku, matematike, geografii, dejepise a chémii. Medzi ďalšie úspechy patria prvé priečky v hudobných, v recitačných a literárnych súťažiach.

  Oblasti, v ktorých sú nedostatky a je potrebné úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: práca žiakov s IKT na vyučovaní

  Návrh opatrení:

  V nasledujúcom školskom roku bude potrebné zlepšiť prácu s talentovanými ako aj so slaboprospievajúcimi žiakmi vo forme konzultačných hodín a v spolupráci s ich rodičmi.V ďalšom školskom roku sa budeme vo vyučovacom procese viac orientovať na vedenie žiakov k intenzívnejšiej a systematickejšej práci s IKT, rozvíjaniu čitateľskej a finačnej gramotnosti a tiež práci s informáciami na vyučovaní.

  Školská jedáleň i napriek rekonštrukcii stále nepostačuje potrebám našich stravníkov. Bude potrebné zmeniť akustické charakteristiky priestoru za účelom zníženia hluku počas obedov a perspektívne zväčšiť jej priestory.

  Ďalším negatívom je vysoká spotreba papiera na kopírovanie za účelom doplnenia študijných materiálov.

  V nasledujúcom školskom roku bude potrebné pokračovať v ďalšom systematickom vzdelávaní pedagógov v práci s technológiami potrebnými k dištančnému vzdelávaniu. Škola bude naďalej zabezpečovať zlepšovanie vybavenia potrebného na IKT, zabezpečovať servis týmto zariadeniam a tiež venovať pozornosť dostatočnému internetovému pripojeniu.

  Škola bude z dôvodu lepšej flexibility v nasledujúcom roku musieť pristúpiť k istým úpravám kurikula a bude zavádzať podporné služby kvôli lepšiemu vysporiadaniu sa s mimoriadnymi situáciami, ktoré môžu v budúcnosti nastať.

  Bude potrebné nastaviť aj špeciálny systém hodnotenia, ktorý bude záväzný pre všetky zúčastnené strany vyučovacieho procesu v čase

  mimoriadnych situácií.

  V rámci Zdravého životného štýlu sa chceme viac venovať aj zdravotníckej príprave žiakov. V prvouke aj na hodinách matematiky venovať väčšiu pozornosť utvrdzovaniu učiva o čase. Navzájom sa budeme informovať o problémoch, ktoré sa vyskytnú pri našej práci. Chceme spoločne hľadať východiská z týchto problémov. Vo vybraných triedach na I. stupni ZŠj budeme vyučovať metódou CLIL. Vo všetkých ročníkoch si na začiatku školského roka nastavíme pri klasifikácii váhu známok. Naďalej budeme svoju pozornosť zameriavať aj na deti z málo podnetného prostredia a problémové deti.


  Dištančné vzdelávanie

   

  Silné stránky dištančného vzdelávania:

   

  -          Redukcia učiva, eliminácia memorovania, nárast interdisciplinárneho vyučovania a prepojenia s praxou

  -          Hľadanie nových spôsobov motivácie, zníženie frekvencie testovania (klasifikovania vo forme testov či ústneho skúšania) – žiaci to hodnotia ako obdobie s menším tlakom (stresom)

  -          Time manažment

  -          Vytvorenie pracovných návykov (systému práce)

  -          Prospieva žiakom s poruchami autistického spektra (menej rušivých momentov, pocit 1 to 1 tandemu učiteľ – žiak, úlohy  sa dali rozložiť a robiť v individuálnom tempe)

  -          Poskytuje priestor na vtiahnutie rodiča do vzdelávacieho procesu (efekt závisí od funkčnosti rodiny/hodnotového nastavenia/momentálnej ekonomickej, zdravotnej a pracovnej situácie rodičov).

  -          Ak deti dostali podporu rodičov vo forme pevného denného režimu a pracovného systému, zvyčajne profitovali z dištančného štúdia. Vedeli si úlohy rozložiť, vrátiť sa k nim, diskutovať o nich s rodičmi.

  -          Učí deti samostatnosti.

  -          Zlepšuje IT zručnosti.

  -          Spätná väzba od žiakov a rodičov

  -          priestor pre intenzívnejšiu osobnú prácu a komunikáciu s učiteľom, zodpovednosť , individuálna invencia a tvorivosť.

  -          kontrola každej DU, sprístupnený digitálny obsah,

  -          možnosť individuál. spojenia a konzultácií

   

  Slabé stránky dištančného vzdelávania:

   

  -          Slabé IT zručnosti, absencia zaškolenia

  -          Nedostatočné technologické možnosti (nevýkonný internet, výpadky internetu, jedno digitálne zariadenie na viac používateľov a pod.)

  -          Pracovne vyťažení rodičia (home office alebo práca mimo domu)

  -          Nepodnetné domáce prostredie (deti bez podpory rodičov, bez kontroly)

  -          Nejasné smernice ministerstva, protirečivé interpretácie smerníc, veľmi rôznorodá prax

  -          Nutnosť používania internetu a digitálnych technológií ohrozuje zraniteľných žiakov, ktorým chýba sebadisciplína či kontrola autoritou – existuje riziko vzniku závislosti a zneužitia digitálnych technológií na veci, ktoré nesúvisia so štúdiom

  -          Nekomunikácia rodič – škola – žiak. Sporadické sledovanie Edupage, hromadenie úloh, zmeškanie termínov.

  -          Nedostatočné nástroje na zefektívnenie spolupráce so žiakmi z menej podnetného/problémového prostredia

  -          absencia skupinovej práce a dynamiky, chýbajúca priama diskusia a zdieľanie, absencia priamej interakcie.

  -          ťažko dosiahnuteľná spätná väzba v prípade niektorých žiakov.

  -          nedá sa vylúčiť či každý žiak pracoval samostatne.

  -          kvalita signálu/sekanie/, online testy malá variabilita /+ nemožnosť vylúčiť spoluprácu, použitie poznámok ,či učebnice/

   

  § 2. ods. 3 a

  ŠVVP na ZŠ

  Počet žiakov so ŠVVP: 30

  § 2. ods. 3 b

  Zapísaní žiaci

  82

  § 2. ods. 3 c

  Prihlásení na SŠ

  50

  § 2. ods. 3 d

  Prijatí na SŠ

  38

  § 2. ods. 3 e

  Klasifikácia tried

  Žiaci 1. ročníkov ZŠ boli v školskom roku 2020/2021 hodnotení slovne.

  TriedaANJBIODEJFYZGEGHUVCHEINFKNBMATNEJOBNPDAPVOSJL
  I.A               
  I.B               
  II.A1        1,05   11,11
  II.B1        1   11,06
  II.C1        1   11,18
  III.A1,26      1 1,26  1,11 1,21
  III.B1,05      1 1,19  1,14 1,24
  IV.A1,21      1 1,07  1,07 1
  IV.B1,17      1 1,11  1,06 1,22
  V.A1,541,251,21 1,381  1,251,17    1,88
  V.B1,431,261,39 1,391  1,041,35    1,74
  VI.A1,241,861,861,711,621 11,571,52 1,1  1,86
  VI.B1,391,441,281,391,221 11,281,28 1,17  1,94
  VII.A1,591,7721,731,551,051,68 1,521,731,05  1,7
  VIII.A1,4622,122,041,921,122,12122,41,331,4  1,84
  IX.A1,591,181,942,241,35 1,76 1,761,712,361,18  2,29

  TriedaSprTHDTSVVLAVYV
  I.A1    
  I.B1    
  II.A1    
  II.B1    
  II.C1    
  III.A1  1,05 
  III.B1  1,14 
  IV.A1  1,14 
  IV.B1  1 
  V.A111,04 1
  V.B111 1
  VI.A11,331  
  VI.B11,281  
  VII.A111,05 1,18
  VIII.A11,21,52  
  IX.A11,061 1

  Prospech žiakov

  TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
  I.A22002200000
  I.B22002200000
  II.A19190000000
  II.B18180000000
  II.C11110000000
  III.A19171100000
  III.B22201001000
  IV.A16131002000
  IV.B18171000000
  V.A24193200000
  V.B23158000000
  VI.A22127201000
  VI.B18143100000
  VII.A24154401000
  VIII.A28117703000
  IX.A1868301000

  § 2. ods. 4 a

  ŠVVP na SŠ

  Počet žiakov so ŠVVP: 7

  § 2. ods. 4 b

  Prijatí žiaci

  Celkový počet uchádzačov na 8 ročné gymnázium: 56

  Nastúpili v septembri 2021: 30

  Celkový počet uchádzačov na 4 ročné gymnázium: 9

  Z dôvodu nedostatočného záujmu sa 1. trieda 4-ročného štúdia neotvorila.

  § 2. ods. 4 c

  Prihlášky na SŠ

  Počet prijatých prihlášok na vzdelávaniena 8- ročné štúdium: 56

  Počet prijatých prihlášok na vzdelávaniena 4- ročné štúdium: 16

  § 2. ods. 4 d

  Prijímacie skúšky

  Na 8 - ročné štúdium vykonalo prijímaciu skúšku úspešne (splnilo podmienky prijatia): 50 uchádzačov

  Na 4 - ročné štúdium vykonalo prijímaciu skúšku úspešne (splnilo podmienky prijatia):11 uchádzačov

  § 2. ods. 4 e

  Odbory

  TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
  Prima7902 J gymnázium 
  Sekunda7902 J gymnázium 
  Tercia7902 J gymnázium 
  Kvarta7902 J gymnázium 
  Kvinta7902 J gymnázium 
  Sexta7902 J gymnázium 
  Septima7902 J gymnázium 
  Oktáva7902 J gymnázium 
  I.G7902 J gymnázium 

  § 2. ods. 4 f

  Klasifikácia tried

  TriedaANJBIODEJFRJFYZGEGHUVCHEINFKNBKAJMATNEJOBNSEB
  Prima1,151,1 1,71 1,41  1 1,71,771,1 
  Sekunda1,61,251,2 1,1  1,3511,35 21,81,05 
  Tercia1,31 1,5 1,381,2511,5 1,13 1,632,131 
  Kvarta1,681,291,142,141,79  1,641,641,5 1,791,91,07 
  Kvinta1 1,132,311,631 1,54 1,17 1,882,18  
  Sexta1,831,571,482,441,831,26 2,091,71,57 2,32,64  
  Septima1,521,81,482,112,161,16 1,921,841,52 2,3831,44 
  Oktáva1,151,15 1,29     1,11,05 2,081,11
  I.G1,64 2,21 2,141,57 2,14 1,86 2,642,43  

  TriedaSEFSEGSECSENSEMSSJSJLSPSSprTSVUKLVYV
  Prima      1,35 11 1
  Sekunda      1,35 11,05  
  Tercia      1,38 11,07  
  Kvarta      1,82 11,04  
  Kvinta      1,83 111 
  Sexta      2,39 11,18  
  Septima      1,92 11,24  
  Oktáva2,671111,731,51,4111,16  
  I.G      2,36 111,21 

  Prospech žiakov

  TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
  Prima20154100000
  Sekunda20135200000
  Tercia16123100000
  Kvarta281212400000
  Kvinta241113000000
  Sexta2378800000
  Septima27710900000
  Oktáva20136100000
  I.G1436500000

  § 2. ods. 5 a

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

  https://www.vykazy.sk/vksoh/2020/ssz/protokol.php?id_prot=MYVGNRUXMD

  2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

  žiadne

  3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

  https://www.vykazy.sk/vksoh/2020/ssz/protokol.php?id_prot=MYVGNRUXMD

  4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít. za účtovný rok 2020 LASALLIAN - rodičovské združenie

  príjem 2% dane - 2708,98 €

  rodičovský príspevok - 9740 €

  Príjem spolu - 12 448,98 €

  Bankové poplatky - 33,40 €

  Benefičné stretnutie - 100,00 €

  Keramická dielňa - 360,00 €

  Oprava školy - 6 000,00 €

  Ovocie - 751,83 €

  Mikulášske darčeky - 240,00 €

  Ostatné (knihy,ceny a iné) - 884,62 €

  Výdavky spolu - 8369,85 €

  5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

  žiadne

  § 2. ods. 5 c

  Spolupráca školy s rodičmi

  V minulom školskom roku fungovalo občianske združenie Lasallian, ktorého členom sú aj zástupcovia rodičov všetkých tried školy. Títo členovia sú rozdelení do troch subkomisií nasledovne: 1. komisia - I. stupeň ZŠ, 2. komisia - II. stupeň ZŠ a nižšie gymnázium a 3. komisia - vyššie gymnázium, ktoré sa stretávajú min. 2 - krát ročne. Rozdelenie do vyššie spomínaných subkomisií bolo dané kvôli funkčnejšiemu a efektiívnejšiemu riešeniu problémov žiakov podobného veku.

  V rámci udržiavania príjemnej rodinnej atmosféry na škole, sa kládol dôraz na vzájomné stretnutia žiakov, učiteľov a rodičov aj v rámci voľného času. Rodičia zvyčajne oceňujú čas a námahu, ktorý škola vynakladá pre správny a všestranný vývoj detí nielen morálne, ale aj finančnou výpomocou (dobrovoľný rodičovský príspevok).

  § 2. ods. 5 d

  Iné podstatné skutočnosti

  Činnosť školy bola v školskom roku 2020/2021 podstatne ovplyvnená dištančným vzdelávaním a situáciou spojenou s COVID-19. Úprava vyučovania počas dištančného vzdelávania prebiehala v súlade s metodickými pokynmi Štátneho pedagogického ústavu a MŠVVaŠ.

  Záver

  Vypracovali: Mgr. Jacek Chaciński, Mgr. Mariana Jurašková

  V Bratislave, 13. októbra 2021

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 26.10.2021