• Návšteva výstavy - Bibiana, 3.A 2.A

 • LASALLIÁNSKY FEST 2018

  Dňa 9.6.2018 sa v priestoroch Spojenej školy Jána de La Salle v Bratislave uskutočnil tradičný lasalliánsky FEST, ktoréhomyšlienkou je spájať pedagógov, nepedagogických zamestnancov, študentov školy a ich rodičov a vytvoriť tak kresťanské spoločenstvo lásky.

  Deň plný hier, súťaží a kreatívnych aktivít obohatilo vystúpenie známeho pesničkára Mira Jila, po ktorom nasledoval pestrý kultúrny program žiakov školy. O občerstvenie sa postaral Inštitút školských bratov a množstvo dobrovoľníkov, ktorí priniesli svoje domáce koláče na charitatívny predaj.

  Spolu sa vyzbieralo 1 180 EUR. Finančný výťažok z podujatia poputuje do Kamerunu na vzdelávací projekt pre deti v núdzi z kmeňa Baka, ktorý zastrešuje misionár školských bratov Marek Sitkiewicz.

  Aj tohoročný FEST potvrdil, že lasalliánska škola je miestom všestrannej formácie, prehlbovania spoločenstva a misijného úsilia.

  Ďakujeme za Vaše veľké srdce – spoločnými silami sa nám podarilo vyčariť úsmevy na tvárach našich detí, ale aj dať šancu na lepšie vzdelanie najzraniteľnejším detičkám v Kamerune!

 • Púť detí do Marianky

  26.5.2018 sme putovali s deťmi do Marianky vyprosiť od Panny Márie mnoho milostí.

  Táto diecézna púť mala názov Panna Mária – citlivá matka k znevýhodneným, telesne postihnutým ľuďom. Aj my sa máme stať k nim citliví a prijať ich s láskou medzi seba.

  Na začiatku cesty sme dostali pútničkov s piatimi pútnickými úlohami: modlitba jedného desiatku ruženca, 5-10 min. ticha, na cca. 100-200 m odnesiem druhého na pleciach, na cca. 1 km ponesiem svoj i batoh druhého, napojím druhého vodou (podelím sa s niečím)

  Všetky úlohy sme zvládli, obohatili sme si ich aj o desiatok ruženca Božieho milosrdenstva a deti boli odmenené obrázkami a sladkými dobrotami.

  Po príchode do Marianky sme išli do Baziliky Narodenia Panny Márie a pomodlili sme sa  pred milostivou sochou mariatalskej Panny Márie pútnickú modlitbu.

  Potom sme sa zaregistrovali, odovzdali charitatívne dary, oddýchli si a posilnili sa tradičnými párkami a jahodami, ktoré pre nás prichystali. Od organizátorov sme dostali aj knižočku a magnetickú záložku do knihy s výrokom sv. Jána XXIII.

  Po krátkom oddychu sme pokračovali v aktivitách a katechézach: spev a tanec, stretnutie so slepým človekom, stretnutie s hluchonemým človekom, stretnutie s človekom s Downovým syndrómom, modlitba ruženca.

  Vrcholom púte bola sv. omša s arcibiskupom mons. Jánom Oroshom, ktorí sa osobne pozdravil s niektorými našimi žiakmi, podal si s nimi ruku a dal krížik na čelo.

  Odchádzali sme nadšení a duchovne posilnení.

  Ďakujem všetkým zúčastneným a pozývam aj o rok :)

  Mgr. Judita Klubníková

 • MDD 2018

 • SLÁVIK SLOVENSKA

  Dňa 25.apríla sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2018.

  Víťazom srdečne gratulujeme!

  Na 1. mieste sa umiestnila Linda POLAKOVIČOVÁ zo 4.A – v školskom kole.

  V okresnom kole sa tiež umiestnila na 1.mieste.

   V krajskom kole sa umiestnila na krásnom 3. mieste.

  SRDEČNE GRATULUJEME!

 • Lasalliánsky FEST

 • Naše úspechy v chemických súťažiach

  V tomto školskom roku sme sa po prvýkrát úspešne zapojili do motivačnej súťaže Objavujeme čaro chémie.

  Študenti kvarty Natália Lackóová a Adam Pčola získali  čestné uznania za úspešnú realizáciu pokusov.  

  Veronika Nagyová z 8.A. triedy získala v celoslovenskom hodnotení súťaže krásne 3. miesto.

  Úspešní sme boli aj jednotlivých kolách chemickej olympiády.

  Najprv nás potešili najmladší- študenti kvarty, súťažiaci v D- kategórii. Všetci traja boli najprv úspešní v okresnom kole, zo 16 súťažiacich Natália Lackóová získala 12. miesto, Milan Krajniak získal 8. miesto, Adam Pčola pekné 4. miesto.

  Adam Pčola postúpil do krajského kola, v ktorom sa ako úspešný riešiteľ z 31 súťažiacich umiestnil na 12. mieste.

  Do krajského kola v C- kategórii sa zapojila Viktória Valentová, študentka kvinty. Ako úspešná riešiteľka sa z 30 súťažiacich umiestnila na 14. mieste.

  V B- kategórii bol úspešným riešiteľom na krajskom kole Filip Pristaš, študent sexty, zo 14 súťažiacich sa umiestnil na 12. mieste.

  Na vyhodnotenie motivačnej súťaže Skús pokus, do ktorej sa zapojili študentky kvarty Ester Illéšová, Terezka Šimurdová , Stanka Witkovská, ešte len čakáme.

  Všetkým súťažiacim a úspešným riešiteľom blahoželáme. Ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Návšteva generálneho predstaveného školských bratov

  V piatok 18. mája 2018 sme mali tú česť privítať vzácnych hostí z Ríma, najvyššieho predstaviteľa Generálnej rady školských bratov, brata Roberta Schielera, generálneho radcu pre región Strednej Európy a Stredomoria, brata Aidana Kittyho a dvoch ďalších členov generálnej rady. V krátkom čase sa hostia stretli s mnohými žiakmi a so všetkými učiteľmi našej školy. Žiaci prvého stupňa so svojimi učiteľmi im pripravili krátky kultúrny program a starší študenti mali možnosť spýtať sa brata Schielera na všetko, čo ich zaujímalo. V srdečnom a neformálnom príhovore k nám učiteľom zase ocenil všetko, čo robíme pre žiakov a povzbudil nás do ďalšej práce.

 • NAŠE ÚSPECHY V MATEMATICKÝCH SÚŤAŽIACH

  Matematická olympiáda

  V okresnom kole Matematickej olympiády bodoval v kategórii Z8 Sliva Marek (tercia), ktorý obsadil krásne 1. miesto z celkového počtu 18 súťažiacich. V kategórii Z7 obsadil 3. miesto Beňačka Juraj (sekunda) z celkového počtu 18 súťažiacich.

  Pytagoriáda

  V okresnom kole Pytagoriády v kategórii P5 bodoval Miklovič Tomáš (V.B), ktorý obsadil 10. miesto z celkového počtu 29 súťažiacich. V kategórii P6 bodoval Knotek Ondrej (príma), ktorý obsadil 5. miesto z celkového počtu 11 súťažiacich. V kategórii P8 bodoval Sliva Marek (tercia), ktorý obsadil krásne 1. miestoTanglmayerová Romina (tercia), ktorá obsadila 8. miesto z celkového počtu 10 súťažiacich.

  Matematický klokan

  Úspešnými riešiteľmi sa stali: Kovarčík Matúš (V.B), Slivko František (VI.A), Botka Boris (príma), Fedorová Barbora (sekunda), Illéšová Judita (sekunda), Beňačka Juraj (sekunda), Tomaškovič Martin (sekunda), Jonásová Katarína (sekunda), Turóciová Katarína (kvarta), Pristaš Filip (sexta), Hradský Pavol (sexta), Zaťko Tomáš (septima).

  Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy. 

 • Výsledky prijímacích skúšok do triedy Príma pre školský rok 2018/2019


 • Riaditeľské voľno pre gymnázium

  21. - 23. mája 2018 má celé gymnázium riaditeľské voľno z dôvodu konania ústnej časti maturitných skúšok.

 • 4.A a 4.B na návšteve u hasičov

 • Informácie pre záujemcov o štúdium na osemročné gymnázium

  Vážení rodičia,

  dnes sme dostali výsledok odvolacieho konania vo veci rozhodnutia o otvorení triedy osemročnej formy štúdia.

  V školskom roku 2018/2019 otvárame jednu triedu osemročného gymnázia s počtom žiakov 17.

  vedenie školy

 • Zápis do 1. ročníka ZŠ

  Zápis do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2018/2019 sa v našej škole uskutoční v dňoch:

  20. apríla (v piatok) od 14.30 do 18.00 hod.

  21. apríla (sobota) od 9.00 do 12.00 hod.

  Pri zápise je potrebné, aby zákonný zástupca dieťaťa predložil:

  • občiansky preukaz zákonných zástupcov
  • rodný list dieťaťa

  Zápisu sa musí zúčastniť aj dieťa. Pri zápise je potrebné vyplniť dotazník a žiadosť (stiahnúť tu), ktorý vypĺňajú zákonní zástupcovia dieťaťa. V prípade, že pri zápise je prítomný iba jeden zákonný zástupca dieťaťa, je potrebné priniesť písomný súhlas druhého zákonného zástupcu - splnomocnenie (stiahnúť tu). Ak vyplníte a obaja rodičia podpíšu dotazník vopred, tento súhlas už nie je potrebný.

  Podľa záujmu otvoríme aj bilingválnu triedu

  V školskom roku 2018/2019 otvárame aj anglické bilingválne triedy v 1. ročníku. Program 7 hodín angličtiny za týždeň v bilingválnej triede sa skladá z:

  1. Povinné vyučovanie - 2 hodiny/týždeň
   V rozsahu dvoch vyučovacích hodín týždenne v rámci povinného vyučovania v škole pod vedením slovenských učiteľov anglického jazyka.
  2. CLIL metóda - 5 hodín/týždeň

  Intenzívny prístup v rozsahu 5 vyučovacích hodín týždenne s anglickým lektorom prostredníctvom metódy CLIL. Metóda CLIL je založená na základe učenia anglického jazyka cez iné predmety. Deti pracujú v angličtine už s prebratým učivom z daného predmetu. Venujú sa konkrétnym aktivitám a nevnímajú, že sa učia cudzí jazyk. V našom programe budú mať deti v angličtine nasledovné predmety: matematika (1hod.), výtvarná výchova (1 hod.), telesná výchova (1 hod.) a popoludní anglický klub (2 hod.)

  Dôležité informácie:

  • 5 hod. týždenne s anglickým lektorom (native speaker),
  • učíme metódou CLIL (učenie jazyka cez iné predmety),
  • kladieme dôraz na individuálny prístup k žiakom zážitkové učenie a projektová práca,
  • neustále sledujeme kvalitu vyučovacieho procesu,
  • anglický program nezasahuje do štátneho vzdelávacieho programu.

  Uvedený anglický program je spoplatnený sumou 80 € mesačne.

 • Deň vody 22. 3. 2018

  Dňa 22.03 sme oslávili DEŇ VODY, obliekli sme si modré tričká, urobili si zdravý nápoj - vodu s citrónom, pozreli náučný film o vode, zasúťažili sme si a urobili sme si výzdobu o vode na dvere. :)    

  Mitterová

 • 2.A a 3.A na výstave v Bibiane

  Dňa 15.3. Sme sa s deťmi 2.A a 3.A v rámci ŠKD vybrali na interaktívnu výstavu do domu umenia Bibiana. Výstava sa nám vsetkym veľmi páčila a určite Bibianu navštívime aj nabuduce.

 • Benefičné stretnutie

  Benefičné stretnutie rodičov, pedagógov a priateľov Spojenej školy de La Salle je príjemná a veselá spoločenská udalosť, ktorú organizujú členovia nášho občianskeho združenia LASALLIAN.

  Cieľom akcie je okrem spoločnej zábavy, príjemného posedenia a rozhovorov aj benefícia, ktorej výťažok je venovaný na podporu projektov a činností žiakov Spojenej školy de La Salle.

  Ako vy môžete podporiť finančne a nefinančne túto benefíciu?

  • zakúpením si vstupenky s účasťou na akcii – časť z ceny vstupenky je vyčlenená na benefíciu

  • rezerváciu vstupeniek na akciu je potrebné urobiť do 9.4.2018 na stránke www.rezervovane.sk

  • po rezervácii vykonajte platbu za vstupenku najneskôr do 4 pracovných dní na účet občianskeho združenia Lasallian 5062123156/0900 IBAN: SK0209000000005062123156 podľa pokynov uvedených na stránke www.rezervovane.sk

  .• zakúpením si vstupenky bez účasti na akcii – celá suma z ceny vstupenky je určená na benefíciu• platbu za vstupenku urobte bez rezervácie a na účet občianskeho združenia Lasallian 5062123156/0900 IBAN: SK0209000000005062123156. Do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť text: "benefičné stretnutie". Variabilný symbol prosím neuvádzajte.

  • v prípade, že nemáte možnosť urobiť platbu za vstupenky cez internet banking alebo vkladom na účet, môžete platbu uhradiť na sekretariáte školy (br. Peter Magáč).• zakúpením tombolového lístka – celá časť takto získaných finančných prostriedkov je určená na benefíciu• vložením cien do tomboly – v prípade, že nás chcete podporiť touto formou kontaktujte nás na lasallian@lasalle.sk  alebo ceny priamo odovzdajte na sekretariáte školy do 13.4.2018

  • prípravou drobného občerstvenia na akciu (napečením slaných alebo sladkých koláčikov a pod.) – v prípade, že nás chcete podporiť touto formou kontaktujte nás prosím na lasallian@lasalle.sk 

  SRDEČNE ĎAKUJEME za Vašu finančnú a nefinančnú podporu!

 • Veľkonočný kvíz

  21.3. 2018 si zmerali vedomosti o Veľkej noci žiaci z tretieho a štvrtého ročníka.

  Prvé miesto získali 2 skupiny chlapcov s rovnakým počtom bodov zo 4. B a 3. B. Druhé miesto zmiešaná skupina z 3. A. Tretie miesto 2 skupiny dievčat zo 4. A a 4. B.

  Žiaci boli odmenení potleskom aj peknými cenami. Všetkým zúčastneným ďakujem a víťazom gratulujem.

  Mgr. Judita Klubníková

 • Exkurzia: Miestna knižnica - Rača

  1.3.2018 3. B a 4.B navštívila Miestnu knižnicu Bratislava - Rača na Žarnovickej ulici. Privítala nás milá pani a urobila nám prednášku, do ktorej aktívne zapájala aj deti. Potom nás previedla knižnicou. Deti si mohli vybrať knižky a čítať si ich. Na záver sme dostali sladkú odmenu. ĎAKUJEME.

  Mgr. sestra Anna Šuňavská a Mgr. Judita Klubníková

 • Duchovná obnova 1. stupeň ZŠ

strana:

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, 831 06 Bratislava
  Čachtická 14, 831 06 Bratislava
 • 02/44881705

Fotogaléria